Algemene voorwaarden

My Events event + festivaltravel

Definities

 • My Events: de onderneming of het bedrijf My Events, gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Gravenzande (gemeente Westland) aan de Bordewijkstraat 9 (2692 DT) aldaar;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van My Events;
 • Busreis: de dienstverlening die My Events levert om door middel van busvervoer naar een bestemming te gaan en terug al dan niet met bagage;
 • Busticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Busreis dat via de Website wordt gekocht;
 • Overeenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel art:7:425 van het Burgerlijk Wetboek tussen My Events en Vervoerder;
 • Reisorganisator: de natuurlijke of rechtspersoon (opdrachtgever) die op eigen naam of in uitoefening van zijn bedrijf openbare of niet-openbare georganiseerd busreizen aanbiedt aan het publiek of aan een groep personen en die ten aanzien van de totstandkoming en de uitvoering van de Reisovereenkomst de toepasselijkheid bedingt van deze Algemene Voorwaarden.
 • Reisovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel art:7:425 tussen Reisorganisator en My Events voor het tot stand komen van een door Reisorganisator aangeboden eigen Busreis;
 • Reissom: de totale kosten die Reiziger betaalt voor een Busreis;
 • Reiziger: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan een Busreis door middel van het betalen van een reissom aan My Events.
 • Vervoerder: de natuurlijke of rechtspersoon die zich aan My Events verbindt tot het volbrengen van een Busreis (vervoer per bus) door het verstrekken van het benodigde gekeurde materieel en het leveren van gediplomeerde chauffeurs;
 • Vervoerovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel art:7:425 van het Burgerlijk Wetboek tussen My Events en Reiziger;
 • Website: my-events.nl, het medium waar My Events haar aanbod, Bustickets en communicatie op aanbiedt;

Artikel 1. Inleiding

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door My Events gevestigd en kantoorhoudende op Bordewijkstraat 9, (2692 DT) te ’s-Gravenzande (gemeente Westland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65435451.
 2. My Events behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 3. Door gebruik te maken van de dienstverlening van My Events stemmen Reiziger, Reisorganisator en Vervoerder in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Reiziger, Reisorganisator en Vervoerder hebben kennis genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaren de inhoud daarvan te begrijpen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Busreizen die My Events ofwel Reisorganisator aanbiedt via haar Website, offertes, facturen en andere schriftelijke verbintenissen waaronder Reisovereenkomst.
 2. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden onder welke naam en in welke hoedanigheid dan ook wijst My Events nadrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. My Events levert een dienst om door middel van het aanbieden van openbare of niet-openbare Busreis, hetzij via Website, georganiseerd naar een bestemming te gaan en terug. My Events biedt dus alleen een dienst (Busreis) aan tenzij My Events een Busreis samenvoegt met busreis van een andere natuurlijke of rechtspersoon waarbij My Events de Vervoersovereenkomst aan diegene overdraagt. Op het moment van overdracht is diegene aanspreekpunt, is diegene verantwoordelijk voor de dienstverlening en Reizigers en beschikt diegene over Reissom van Reiziger.
 2. De Vervoersovereenkomst komt tot stand nadat Reiziger de Reissom voldoet via de Website van My Events of door middel van een factuur, betaallink dan wel contante betaling.
 3. My Events verbindt zich tot een Overeenkomst en Reisovereenkomst nadat schriftelijk een Busreis is overeengekomen. Optionele ofwel vrijblijvende reserveringen vallen hier dus niet onder.
 4. My Events is gerechtigd de Reisovereenkomst te allen tijde eenzijdige te wijzigen of te annuleren. Reisorganisator wordt door My Events hiervan in kennis gesteld indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden.
 5. Reiziger die namens of ten behoeve van een ander een Vervoerovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Vervoerovereenkomst voortvloeien.
 6. Iedere Busreis van My Events kan worden geannuleerd, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Ieder aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst en Vervoer- of Reisovereenkomst door My Events is vrijblijvend en kan dus door diegene worden geannuleerd zonder opgaaf van reden. Annuleren door Reiziger kan niet plaatsvinden nadat de Reiziger de overeenkomst heeft aanvaard.
 7. My Events behoudt het recht om Busreizen bij onvoldoende animo te annuleren; in dit geval gaat My Events een ander alternatief verzorgen. Indien geen alternatief mogelijk is krijgt Reiziger de Reissom geretourneerd.
 8. My Events keert geen restitutie uit indien Reisorganisator de Busreis annuleert. Indien annuleren mogelijk blijkt, worden er annuleringskosten in rekening gebracht door My Events aan Reisorganisator.

Artikel 4. Bustickets

 1. Reiziger dient zijn/ haar persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen zodat het Busticket op naam wordt geregistreerd. My Events kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (in)directe schade dat voortkomt uit het foutief invullen van deze persoonlijke gegevens.
 2. Na het voldoen van de Reissom via Website kan het Busticket direct gedownload worden en wordt het ticket tevens verzonden naar het opgegeven e-mail adres.
 3. Het Busticket is het entreebewijs tot de Busreis en dient bij het instappen getoond te worden aan het personeel zodat het op geldigheid gecontroleerd kan worden. De barcode op het Busticket dient scherp, volledig en niet gevlekt weergegeven te worden op ware grote.
 4. Frauderen of kopiëren van het Busticket is zinloos. De barcode is uniek en wordt elektronisch op geldigheid gecontroleerd. Indien het een ongeldig ticket betreft, wordt de toegang ontzegd.
 5. In geval een Busticket door Reiziger vergeten wordt kan Reiziger, indien tijdens de aankoop het Busticket gepersonaliseerd is, op basis van een geldig legitimatiebewijs, alsnog toegang verkrijgen tot de Busreis.
 6. Indien de gegevens in ons systeem van het gepersonaliseerde niet overeenkomen met het identiteitsbewijs en indien het Busticket ongeldig is, kan de toegang tot de Busreis, hetzij door het personeel van My Events, worden ontzegd.

Artikel 5. Prijzen

 1. Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de Reissom inclusief BTW, servicekosten en overige heffingen.
 2. Vervoerder is niet bevoegd de kosten in de Overeenkomst te doen indexeren nadat schriftelijke overeenstemming heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt onder andere gerefereerd naar artikel 3.2 en 3.3 van de algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer welke niet geldend zijn.
 3. Reisorganisator is gehouden administratiekosten te voldoen voor het overeenkomen van een Reisovereenkomst en servicekosten te voldoen per verkocht Busticket indien gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening via Website van My Events.
 4. My Events is tot aanvang van de Busreis bevoegd om de aangeboden Reissom te verhogen zonder opgaaf van reden.
 5. Reisorganisator of Reiziger is gehouden eventuele meerkosten, hetzij achteraf, te voldoen die in rekening worden gebracht indien op verzoek meer kilometers zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de Reissom, hetzij afgeweken is in de uitvoering van de Vervoersovereenkomst, ofwel door vandalisme, molest, schoonmaakkosten n.a.v. braken of buitengewone vervuiling of andere aan Reiziger en Reisorganisator toe te wijden schade. 
 6. Indien My Events namens Vervoerder meerkosten ontvangt welke aantoonbaar zijn, kan Reisorganisator gesommeerd worden deze meerkosten te voldoen. Vervoerder levert schriftelijk per brief zijn moverende redenen aan.

Artikel 6. Annulering

 1. My Events ofwel Reisorganisator kan de Busreis annuleren in geval van overmacht of een situatie waarbij het aantal personen om een bus te laten rijden niet toereikend is.
 2. Na het voldoen van de Reissom kan Reiziger niet kosteloos annuleren. Indien de reiziger de reservering wenst te annuleren, geschiedt dit geheel op eigen initiatief en vindt er geen restitutie plaats van de Reissom.
 3. Indien Vervoerder de schriftelijk overeengekomen Busreis met My Events annuleert, is Vervoerder gehouden de aantoonbaar geleden schade te vergoeden aan My Events.
 4. Indien Reisorganisator de schriftelijk overeengekomen Reisovereenkomst annuleert is Reisorganisator gehouden de aantoonbare geleden schade aan My Events te vergoeden en annuleringskosten te voldoen. Reden is dat Vervoerder de kosten voor de Busreis in rekening mag brengen conform de geldende algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer waar Vervoerder onderdeel van uitmaakt. 
 5. Indien Vervoerder door technische mankementen de Busreis moet annuleren, kan My Events niet aansprakelijk worden gehouden voor claims of restitutie door Reiziger of Reisorganisator.
 6. Indien een evenementhouder een evenement annuleert, wordt er onderzocht welk deel van de reeds betaalde Reissom niet gerestitueerd kan worden aan Reiziger. Reden is dat Vervoerder de kosten voor de Busreis in rekening mag brengen conform de geldende rm de geldende algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer waar Vervoerder onderdeel van uitmaakt. Zowel Vervoerder als My Events zetten zich in om in goed onderling overleg deze situatie op te lossen.
 7. My Events is gehouden om vertrekplaatsen te annuleren op basis van het aantal aanmeldingen per vertrekplaats. Reiziger wordt voor aanvang van de Busreis geïnformeerd over de definitieve en geannuleerde vertreklocaties.

Artikel 7. Verplichtingen Reiziger

 1. Reiziger verplicht zich naar eer en geweten te gedragen tijdens de gehele Busreis.
 2. Reiziger dient te allen tijde ruimschoots voor vertrektijd op de juiste vertrekplaats aanwezig te zijn. My Events ofwel Reisorganisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het missen van de Busreis door Reiziger op basis van het niet tijdig aanwezig zijn.
 3. Reiziger verplicht zich tot het kopen van dranken in de bus in tegenstelling tot het meenemen van eigen dranken. Het meenemen van eigen drinken is verboden. Dit wordt bij de tassencontrole ingenomen.
 4. Het is Reiziger verboden drugs, explosieven, wapens, gevaarlijke stoffen of andere verboden zaken in zijn bagage of anderszins met zich te dragen.
 5. Reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van vandalisme, verdovende middelen, roken, scheldwoorden, hinderen van het personeel in uitvoering van zijn taak of het hinderen van overige Reizigers dan wel andere personen.
 6. Reiziger is verplicht om bij tussenstops tijdens Busreis te laten weten wat hij/zij gaat doen. My Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van de bus vanaf een tussenstop door Reiziger, omdat Reiziger bijvoorbeeld naar het toilet was of zich ergens anders bevond buiten het zicht van de chauffeur.
 7. My Events ofwel Reisorganisator en Vervoerder zijn bevoegd om verdere deelname aan Busreis te doen ontzeggen en diegene te sommeren de bus onmiddellijk te verlaten indien Reiziger in strijd handelt met deze vermelde verplichtingen.
 8. Reiziger is voorts gehouden alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals paspoort en visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek dan wel vertrek bij tussenstops.
 9. Reiziger is tevens verplicht passende persoonlijke verzekeringen, zoals zorg-, reis- en annuleringsverzekeringen, af te sluiten in geval van deelname aan een Busreis of Busreis internationaal plaatsvindt dan wel een evenement door evenementhouder kans op letsel kan veroorzaken. My Events kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of onjuist afsluiten van een verzekering.
 10. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald is Reiziger gehouden aan My Events de schade te vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat Reiziger in strijd heeft gehandeld met één van de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 8. Verplichtingen Vervoerder

 1. Vervoerder verplicht zich tot een wettelijke en verplichte geldige ongevallen- en inzittendeverzekering welke op en tijdens de Busreis van toepassing is. Op verzoek van My Events dient Vervoerder deze officiële documenten te doen verstrekken om inzage te tonen.
 2. Vervoerder is verzekerd voor schade veroorzaakt door dood of letsel ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer de Reiziger, Reisorganisator en/of My Events is overkomen. Op verzoek van My Events dient Vervoerder officiële documenten te doen verstrekken om inzage te tonen in geldige verzekeringen.
 3. Vervoerder is verzekerd voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van bagage en eigendommen in geval van opzet of roekeloosheid. Op verzoek van My Events dient Vervoerder officiële documenten te doen verstrekken om inzage te tonen in geldige verzekeringen.
 4. Vervoerder verplicht zich tot het verhuren van materieel dat aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Tevens verklaart Vervoerder bij het aangaan van de Overeenkomst dat al het materieel deugdelijk is en in goede technische staat verkeerd wat de kans op vertraging en ongelukken verkleint. Op verzoek van My Events dient Vervoerder officiële documenten te doen verstrekken om inzage te tonen in RDW keuringsrapporten.
 5. Vervoerder verplicht zich tot het leveren van gediplomeerd personeel dat aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet om namens Vervoerder de reis uit te voeren. Op verzoek kan Vervoerder worden geacht om geldige documenten van het personeel te doen verstrekken aan My Events.
 6. Vervoerder houdt er rekening mee dat zijn in te zetten personeel voldoet aan de doelgroep van My Events ofwel Reisorganisator.
 7. Vervoerder is verplicht om in overleg met het personeel van My Events beslissingen te nemen, hetzij tijdens de Busreis, die van invloed zijn op de Busreis en Reiziger. Pas na goedkeuring My Events kan het besluit aanvangen.
 8. Vervoerder en zijn personeel verplicht zich tot hebben van een proactieve houding om een succesvolle Busreis tot uitvoering te brengen.
 9. Op verzoek van My Events is Vervoerder verplicht de Busreis kortstondig te onderbreken, bijvoorbeeld voor sanitaire stops, rookpauzes, eetpauzes e.d.
 10. Vervoerder verplicht zich om in geval van technische mankementen tijdens een Busreis de gelede schade te vergoeden aan My Events. My Events dient hiertoe schriftelijk een verzoek in bij Vervoerder.

Artikel 9. Nieuwsbrief

 1. Reiziger gaat akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief indien 'akkoord' wordt aangevinkt tijdens het betaalproces.
 2. Reiziger gaat akkoord dat mailadressen van Reiziger voor andere bedrijven van de eigenaar van My Events kunnen worden gebruikt. Er worden geen andere persoonlijke gegevens gebruikt.

Artikel 10. Afgelaste of verschoven evenementen

 1. My Events is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de organisatie van en het verloop van een evenement en is geen partij bij de evenementenovereenkomst tussen evenementhouder en de evenementbezoeker (respectievelijk Reiziger). Het is de verantwoordelijkheid van de evenementbezoeker om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie gaat zijn. Er vindt dan ook geen restitutie plaats van de Reissom of kosten die onderdeel zijn van de Reisovereenkomst in geval van afgelaste evenementen. Hetzelfde geldt voor de aangekochte entreetickets via de Website waarbij Reiziger rechtstreeks een evenementenovereenkomst aangaat met de evenementhouder.
 2. My Events probeert Reizigers en Reisorganisator van afgelastingen op de hoogte te brengen nadat My Events beschikt over de benodigde informatie van evenementhouder. Desondanks kan My Events niet garanderen dat Reiziger of Reisorganisator van de afgelasting op de hoogte gebracht wordt voor de datum van het evenement.
 3. Vervoerder verplicht zich tot My Events om bij afgelaste evenementen geen kosten in rekening te brengen, daar deze situatie als overmacht wordt beschouwd. In geval van verschoven evenementen wordt de data in de Vervoersovereenkomst aangepast zonder dat hier enige kosten uit voortvloeien of vindt er door deze overmacht situatie kosteloze annulering plaats van de Vervoersovereenkomst.

Artikel 11. Onbereikbaarheid Website

 1. My Events garandeert niet dat de Website te allen tijde zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbindingen, door internetcriminaliteit en door virussen of fouten en gebreken.
 2. My Events is niet aansprakelijk of schadeplichtig jegens Reiziger en Reisorganisator voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website of fouten die zich voordoen op de Website dan wel in het ticketdienst.
 3. My Events behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Reiziger en Reisorganisator de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.
 4. My Events is ook gerechtigd om in de Website zonder voorafgaande bekendmaking procedurele, technische wijzigingen of verbeteringen aan de Website aan te brengen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de tekst van My Events alsmede met betrekking tot de door My Events gehanteerde bedrijfsformule berusten bij My Events. Het is de Reiziger, Reisorganisator en Vervoerder niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van My Events.
 2. Op het Busticket van My Events rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan My Events. Het is Reiziger niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, beeldmerken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Busticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Busticket.
 3. Het is Reiziger verboden het Busticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren. De Vervoersovereenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van My Events aan Reiziger en Reisorganisator.
 4. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de evenementhouder dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende evenement of bij de houder van de locatie. Het is de Reiziger niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en / of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 13. Vrijwaring

 1. Reiziger en Vervoerder vrijwaren My Events voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is door haar handelen of nalaten.
 2. Reiziger vrijwaart My Events van kosten indien Vervoerder technische mankementen heeft net voor of tijdens een Busreis.
 3. My Events is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met juridische en/of financiële geschillen met Reiziger, te verhalen op de Reisorganisator of Vervoerder.

Artikel 14. Privacy Policy

 1. My Events is verplicht om de geregistreerde gegevens van de Reiziger en Reisorganisator te beschermen met in achtneming van de voor haar geldende privacy wet- en regelgeving. My Events heeft deze gegevens nodig voor de registratie van het Busticket, de Vervoersovereenkomst, Reisovereenkomst, communicatie, toezending van informatie en de financiële verwerking.
 2. Voor meer informatie, ga naar de Website en klik op de button Privacy Policy.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. My Events aanvaard geen enkele aansprakelijkheid, evenals de gevolgen daarvan, voor druk- en zetfouten.
 2. My Events aanvaard geen enkele aansprakelijkheid indien Reiziger verkeerde gegevens heeft achtergelaten welke noodzakelijk zijn voor het personaliseren van het Busticket.
 3. My Events kan niet worden aangemerkt als Vervoerder van een Busreis en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het vervoersmiddel en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid van Reiziger.
 4. My Events kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van Reiziger welke in de bus op Reizigers initiatief zijn achtergelaten. Het achterlaten van persoonlijke eigendommen in de bus geschiedt op eigen risico door Reiziger.
 5. My Events kan niet aansprakelijk worden gehouden indien bij onvoldoende animo de Busreis wordt gecombineerd met een Busreis van een andere natuurlijke of rechtspersoon waarbij door diegene toerekenbare tekortkomingen zijn geleverd in de dienstverlening of door diegene zijn ingehuurde busmaatschappij.
 6. My Events kan niet aansprakelijk worden gehouden indien Reisorganisator door zijn handelen direct en/ of indirecte schade veroorzaakt bij Reiziger of Vervoerder. Reisorganisator verplicht zich tot het vergoeden van de geleden schade.
 7. My Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technisch falen cq mankementen van het materieel van Vervoerder welke wordt ingezet voor de Busreis.
 8. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van My Events wegens aantoonbare toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Reissom inclusief servicekosten aan Reiziger in rekening is gebracht. Hetzelfde geldt voor Reisorganisator in relatie tot gemaakte administratiekosten.
 9. In geval van aantoonbare toerekenbare tekortkomingen dient Reiziger schriftelijk en deugdelijk zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na het plaatsvinden van de aantoonbare tekortkoming, My Events in gebreke te stellen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat My Events in staat is adequaat te reageren.
 10. Reiziger vrijwaart My Events voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Reiziger van enige verplichting jegens My Events al dan niet voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden.
 11. My Events kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van diefstal, schade aan of verlies van het Busticket dan ook.
 12. Bij verlies of diefstal kan Reiziger geen aanspraak maken op een vervangend Busticket of terugbetaling van enige gelden.
 13. Vervoerder is aansprakelijk voor directe en indirecte schade veroorzaakt door of letsel van de Reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer Reiziger is overkomen. Vervoerder dient hiervoor verzekerd te zijn.
 14. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van bagage en eigendommen in geval van opzet of roekeloosheid. Vervoerder dient hiervoor verzekerd te zijn.
 15. Vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere persoonlijke eigendommen van Reiziger.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan My Events kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft My Events in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de Busreis, Vervoer- en Reisovereenkomst op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Reiziger, Reisorganisator en Vervoerder mee te delen en zulks zonder dat My Events gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 17. Misbruik

 1. Reiziger en Reisorganisator verklaren geen misbruik te zullen maken van de Website en de ticketdienst.
 2. In die gevallen kan My Events haar Website, ticketdienst en bedrijfsformule in zekerheid te stellen, waaronder toekomstige uitsluiting van het gebruikmaken van de ticketdienst, het doen van aangifte of iedere andere vorm van zelfbescherming en/ of het rapporteren van misbruik, afhankelijk van de aard en omvang.

Artikel 18. Klachtenregeling

 1. Indien Reiziger of Reisorganisator of Vervoerder een klacht hebben over de door My Events geleverde dienstverlening of Reisovereenkomst verneemt My Events dit direct en schriftelijk.
 2. Klachten kunnen via de contactbutton op de Website verstuurd worden naar My Events ofwel Reisorganisator en de klacht wordt in behandeling genomen.
 3. Klachten worden door My Events zo snel mogelijk, doch binnen een maand, beantwoord.
 4. Onverminderd de wettelijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot verjaring van rechtsvorderingen en het bepaalde inzake het verval bij niet tijdige kennisgeving als bedoel in artikel 8:1753 BW, vervalt overigens elk vorderingsrecht van de Reiziger of Reisorganisator een jaar na uitvoering van de Reisovereenkomst én Vervoersovereenkomst respectievelijk een jaar na de geplande vertrekdatum.

Artikel 19. Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

MY EVENTS

My Events event + festivaltravel

Bordewijkstraat 9
2692 DT ‘s-Gravenzande

KVK: 65435451
IBAN: NL22RABO 0185237649

TELEFOON

Bereikbaar: ma-vrij | 08:00 - 18:00

06-46122668

EMAIL

Heb je vragen, stuur een e-mail:

info@my-events.nl